توصیه های بهداشتی
121 بازدید
موضوع: سایر

درسنت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم واهل بیت علیهم السلام

خاصیت خلال کردن برای سلامت لثه ها ودندانها

 قال رسول الله صلی الله علیه وآله  :

« تخللوا علی اثر الطعام،  فانه صحة للناب والنواجد،ویجلب الرزق » .

« پس از صرف غذا خلال کنید ، که موجب سلاامتی لثه ها ودندانها خواهد شد وروزی را زیاد کند».  

نوادر راوندی چاپ مؤسسه البلاغ بیروت  ص54

تنفر فرشته از وجود خورده های غذا دردهان

قال علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ذات یوم : حبذا المتخللون ، فقیل یارسول الله وما هذا التخلل ؟ فقال التخلل فی الوضوء بین الاصابع والاظافیر ، والتخلل من الطعام ، فلیس شیء اشد علی ملکی المؤمن ان یرتاد شیئا من الطعام فی فیه وهو قائم یصلی » .            

نوادر راوندی چاپ البلاغ بیروت ص54

« علی علیه السلام گوید : روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: خوشا به حال خلال کنندگان ، پرسیدند: یارسول الله این خلال چیست ؟ فرمودند:خلال کردن دروضوء شستشوی لابلای انگشتان وناخنها است ، وخلال دیگر خلال پس ازغذا است ، هیچ چیزی برای دو فرشته موکل مؤمن گرانتر ازا ین نیست  درحالی که مؤمن به نماز ایستاده باقیمانده غذارادردهانش بگرداند  » .نوادر راوندی چاپ البلاغ بیروت ص54

 شستشوی لابلای انگشتان معلوم است که دروضو باانگشتان دست چپ  لابلای انگشتان دست راست وبرعکس شسته خواهد شد ، ولی کار بهداشتی ظریف دیگری که دراین روایت توصیه شده است شستشوی لابلای ناخنها است که وضو گیرنده باید مد نظرداشته باشد ، که طریقه آن بازکردن لابلای ناخنها ورساندنآب به آنست.

 
رعایت یک اصل  بهداشتی درخلال

هنگامی که انسان دندانهای خودرا خلال میکند ذرات غذا که لابلای دندانها مانده است بیرون می آید ، آیا ازنظر بهداشت بلعیدن این خردوریزهای غذاچه صورت دارد ؟

درمعارف اهل بیت علیهم السلام که ادامه سنت رسول الله ومبین ومکمل آنست دراین زمینه به نکته ظریفی اشاره شده است  که ازآن بعنوان یک اصل بهداشتی باید تعبیر نمود :

امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درسفر حج درجهت ارشاد همسفران خود پس از صرف غذا برای آنان خلال آوردند وفرمود:  « اُتی بالخلال  وقال: من حق الخلال ان یُدیر لسانَک فی فمک ، فما اجابک فابتَلعه ، وماامتنع بالخلال ثم تخرجه بالخلال فتُلفِظََه » . 

خلال آوردند ، وفرمودند : حق خلال آنست که : زبانت را دردهانت بچرخانی ، هرآنچه از ریزه های غذا بازبانت بیرون آمد میتوانی آنرا فروبلعی ، وآنچه که بازبانت بیرون نیامد وبوسیله خلال بیرونش آوردی آنرا بیرون اندازی ».

برای آنکه پر واضح است ذرات غذا که لابلای دندانها مانده  دچار عفونت شده ، وبلعیدن آن از نظر بهداشتی نباید تجویز شود ، اما ذراتی که درفضای دهان است ، مشکلی نداشته قابل خوردن وبلعیدن می باشد مکارم الاخلاق ص 165

نخ دندان یا چوب خلال ؟ هر کدام که راحت تراست

دندانپزشگان برای سلامت دهان ودندان براستفاده از نخ دندان ویاچوب خلال بسیار تأ کید دارند ، البته دندانهائی که از فاصله کافی برخوردار باشند بوسیله چوب های مخصوص خلال بهتر نظافت خواهد شد ، ودندانهائی که فاصله کافی نداشته باشند با نخ دندان بهتر خلال می شوند ، درآئین مقدس اسلام که بهترین دستورات بهداشتی را درقالب عبادت مانند غسل ، وضوء ، طهارت بیان کرده است ، مسواک و

خلال دندانهارا قبل ازهر وضوء برای هر نماز لازم دانسته ، برای آن ثواب بسیار بیان می کند که پیروانش با انگیزه  هرچه بیشتر در نظافت خود بکوشند .

بامسواک کانال عبور قرآن را نظافت کنید 

علی علیه السلام گوید : رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند : « نظفوا طریق القرآن ، فقیل یا رسول الله وما طریق القرآن ؟ قال: افواهکم ، فقیل وکیف ننظفه ؟  قال: بالسواک » .

کانال عبور قرآن رانظافت کنید ، گفتند :  یارسول الله ! راه عبور قرآن کجا است ؟ فرمودند : دهان شمااست ، گفتند چگونه آنرا نظافت کنیم ؟ فرمدند : بوسیله مسواک » .     

نوادر راوندی چاپ البلاغ بیروت ص 55

 
عرض دندانهارا مسواک کنید ، نه طول آنرا

علی علیه السلام گوید:رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:

« استاکوا عرضاً ولا تستاکوا طولا » .

« عرض دندانهارا مسواک کنید نه طول آنرا» .

این دستور چند دلیل دارد : اول آنکه لابلای دندانها بهتر نظافت می شود ، دوم آنکه برای مقاومت مینای دندانها مسواک عرضی بهتر است ، ونیز درجهت حفظ لثه ها بهتر است .نوادر راوندی چاپ البلاغ بیروت ص55