سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نماینده مردم کرمانشاه مجلس پنجم 
 
 
علمی ، اجرائی